Leveransvillkor

ALLMÄNNA KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR SEMENCO AB

1. Definitioner

a. Semenco AB, 556560-3825, benämns i det följande för ’Semenco’.

b. Den part som har ingått avtal med Semenco benämns i det följande för ’Beställaren’.

c. Anbud, offert, accept eller Semencos orderbekräftelse benämns i det följande för ”Avtalshandling”.

d. Anbud, offert, accept och Semencos orderbekräftelse benämns i det följande gemensamt för ”Avtalshandlingarna”.

e. ’Konsument’ ska ha den betydelse som avses i vid var tid gällande konsumentköplag, f.n. sådan fysiskperson som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet.

f. Dessa allmänna avtalsvillkor benämns i det följande för ’Villkoren’ och utgör tillsammans med Avtalshandlingarna ’Avtalet’.

g. Med ”Köp” avses sådan beställning som blivit bindande genom att ett Avtal uppkommit enligt punkt 3.a-c. Ett Köp dateras till den tidpunkt vid vilken bundenhet uppkommit enligt punkt 3.d.

h. Med ’Vara’ avses den eller de varor som omfattas av Köpet.

i. Med ’Efterodling’ avses användning av i) fröer, ii) material härstammande från fröer eller iii) material härstammande från plantor (’Efterodlingsmaterial’), eller ett genom efterodling merproducerat efterodlingsmaterial, till reproduktion eller merproduktion av det ursprungliga fröet eller en frösort som i allt väsentligt härstammar från den ursprungligen sålda frösorten.

j. Med ’Immateriella Rättigheter’ avses samtliga befintliga och framtida varumärken, firmor och andra näringskännetecken,  upphovsrätter, patent, design, know-how, licenser, företagshemligheter och andra liknande rättigheter vilka är knutna till Varan, oavsett om rättigheterna är registrerade eller inte. Ansökan om rättighet eller registrering av rättighet omfattas också av Immateriella Rättigheter. Till Immateriella Rättigheter förs även Varans genetiska och biologiska egenskaper, liksom beskrivningar därav.

2. Avvikande villkor

a. Vid bristande överensstämmelse mellan Avtalshandlingarna och Villkoren, ska vad som anges i Avtalshandlingarna ha företräde.

b. Vid bristande överensstämmelse mellan vad som anges i Avtalshandling ska vad som anges i skriftligt anbud äga företräde framför motsvarande villkor i övriga Avtalshandlingar.

c. Parterna kan skriftligen avvika från dessa Villkor i sin helhet genom en tydlig reglering härom i Avtalshandlingarna.

3. Ingående av avtal

a. Avtalshandling kan lämnas via brev, fax, e-post och muntligen. Beställning kan även ske via www.semenco.se

b. Vid muntlig Avtalshandling, ska det ingångna avtalet för att äga giltighet bekräftas i skrift via brev, fax eller e-post av Semenco.

c. Avtal mellan parterna anses ha ingåtts vid den tidpunkt

i) då Beställaren meddelar att av Semenco lämnad offert/anbud accepteras,

ii) då Beställaren slutför en beställning via www.semenco.se och därigenom accepterar dessa avtalsvillkor, eller

iii) då Semenco meddelar att av Beställaren lämnad beställning, såsom via skriftlig order via post, accepterats.

d. Vid den tidpunkt som avses i punkt 3.c anses bindande Köp ha ingåtts.

e. Beställaren kan ändra ett Köp enbart med Semencos skriftliga medgivande.

f. Varje Köp utgör ett separat köpeavtal.

4. Äganderätten till Varan

a. Varan förblir Semencos egendom intill dess att betalning erlagts.

5. Leverans

a. Varan avlämnas genom att den hålls tillgänglig för avhämtning fritt Semencos lager eller fritt vid Semencos underleverantörs lager.

b. Om parterna istället avtalat om att Varan ska avlämnas genom leverans åtar sig Semenco att på Beställarens uppdrag och för dennes räkning arrangera frakt- och transportförsäkring till Beställaren. Ersättningen för leveransen regleras av Avtalshandlingarna.

c. Varan ska vara tillgänglig för avhämtning, eller lämnad till leverans, senast vid den tidpunkt till vilken Beställaren äger påkalla Varans avlämnande, givet att sådan begäran gjorts. Om en viss tidpunkt framgår av Avtalshandlingarna ska denna tidpunkt gälla. Uppgiven uppskattad leveranstid ska inte ses som bindande.

d. Vid avlämning genom avhämtning anses Varan avlämnad, och risken för Varan övergår till Beställaren, sedan Varan hålls avskild och tillgänglig för Beställaren (fritt Semencos lager).

e. Vid avlämning genom transport anses Varan avlämnad när den överlämnats till den som ska transportera Varan, eller om Semenco utför transporten när Varan lämnar Semencos anläggning. Risken för Varan övergår till Beställaren vid samma tidpunkt.

f. Det åligger Beställaren att omgående, dock senast tre dagar efter leverans, undersöka Varan vid mottagandet.

g. Beställaren är ansvarig för att Varan omfattas av vederbörligt försäkringsskydd efter det att risken för Varan har övergått från Semenco till Beställaren.

6. Priset samt tidpunkt för betalning

a. De priser som anges i Semencos prislistor avser endast där angivna lägsta kvantiteter. Vid beställning av lägre kvantiteter kan Semenco fatta beslut om avvikande prissättning. Vid beställning av andra kvantiteter än de som finns angivna i prislistan, justeras beställningen till närmast högre angiven kvantitet.

b. Semenco reserverar sig rätten att justera sina prislistor på grund av förändringar i leverantörspriser, nya eller höjda avgifter eller valutakursförändringar vilka tillkommit efter priset angivits. Detta ska inte påverka priset för ett gjort Köp.

c. Beställaren ska erlägga det pris som framgår av Avtalshandlingarna. Samtliga priser ska, om inte annat framgår, anses vara angivna exklusive mervärdesskatt och andra avgifter, exempelvis frakt- och försäkringskostnader.

d. För det fall betalning inte sker vid Köpet ska Semenco fakturera Beställaren. Betalningsvillkor är 30 dagar från Köp för sedan tidigare kreditgodkända Beställare, och i övrigt tio dagar eller den kortare tid som framgår av Avtalshandlingarna.

7. Prisjustering

a. För det fall det efter uppkommet Köp införs exporteller importavgift, tull, skatt, eller annan offentlig avgift, vilken medför en fördyring av Varan, är Semenco berättigat att justera överenskommet pris i motsvarande utsträckning. Beställaren ska informeras om sådan justering.

8. Dröjsmål med betalning

a. För det fall Beställaren inte erlägger betalning i rätt tid, är Beställaren skyldig att utge dröjsmålsränta som utgår med 3 procent per månad.

b. För betalningspåminnelse utgår lagstadgad avgift.

c. Beställaren är också skyldig att utge ersättning för sådan annan ekonomisk skada som åsamkas Semenco till följd av betalningsdröjsmålet, se punkt 13.

9. Säkerhet och stoppningsrätt

a. För det fall det föreligger anledning att anta att Beställaren inte kommer att fullgöra sin betalningsskyldighet enligt parternas avtal, är Semenco berättigat att kräva att Beställaren erlägger betalning i förskott eller ställer godtagbar säkerhet för betalningsförpliktelsens fullgörande. Med godtagbar säkerhet avses bankgaranti eller annan likvärdig säkerhet.

b. Om betalning inte sker i rätt tid förbehåller sig Semenco rätten att stoppa avlämning av ytterligare Varor, oavsett om dessa omfattas av den aktuella Köpet eller av ett annat Köp.

10. Dröjsmål med avlämnandet

a. Om Varan vid Köp visar sig vara slutsåld eller annars restförd ska Beställaren på Semencos begäran omgående uppge om förlängd leveranstid accepteras eller om Beställaren istället önskar frånträda avtalet. Förlängd leveranstid medför att Semenco inte anses vara i dröjsmål med sitt avlämnande, medan ett frånträdande medför att parternas förpliktelser enligt avtalet uppför, inklusive Beställarens skyldighet att betala för Varan.

b. Till den del Varan utgörs av produkter som är slutsålda eller annars restförda vid Köp har Semenco rätt att istället ersätta den produkt som inte kan levereras med den produkt som enligt Semenco närmast liknar den beställda.

c. Om dröjsmålet med avlämnandet till någon del beror på Beställaren eller något förhållande på Beställarens sida är Semenco fritt från ansvar för förseningen.

d. Enbart prisavdrag kan aktualiseras vid Semencos dröjsmål med avlämnandet. Beställaren har således inte rätt till skadestånd vid dröjsmål.

e. Ersättningen för Semencos dröjsmål med avlämnandet är under alla omständigheter begränsad till 10 procent av det pris som Beställaren ska betala för Varan.

11. Rådgivning och sortbeskrivning samt ekologisk odling

a. Alla råd och rekommendationer om odling och sortval, som ges av Semenco grundar sig på sortförsök, egna praktiska erfarenheter och information från våra leverantörer. Lokala omständigheter kan dock påverka odlingen, sorternas utveckling och skörderesultat. Sådana råd ska därför enbart ses som vägledande.

b. Uppgifter om en viss sorts resistens och tolerans härstammar från den information som Semenco erhållit från sortägarna. Att en sort anges som resistent mot en specifik skadegörare innebär inte att sorten inte kan drabbas av denna skadegörare, utan att sorten har egenskaper som gör att den i större eller mindre omfattning kan fortsätta producera även vid ett eventuellt angrepp. Sortägarna arbetar kontinuerligt för att resistensangivelserna ska vara så korrekta som möjligt, men uppgifterna ska enbart ses som vägledande. Sortägarna tar heller inget ekonomiskt ansvar för riktigheten i uppgifterna.

c. Det åligger Beställaren att själv kontrollera och försäkra sig om att beställt utsäde är godkänt för ekologisk odling. Lista över godkända sorter finns på Jordbruksverkets webbplats; www.sjv.se.

d. Mot den bakgrund som anges ovan påtar sig Semenco inget ekonomiskt ansvar för odlingsrådgivning och sortrekommendationer, eller uppgifter om en produkts resistens/tolerans eller om att produkten är godkänd för ekologisk odling. Sådana uppgifter ska särskilt inte anses som en garanti eller utfästelse och heller inte ligga till grund för ett felansvar i övrigt.

12. Fel i varan

a. Varan ska ha de egenskaper som följer av avtalet. Om Varans egenskaper avviker härifrån föreligger fel i Varan.

b. För det fall fel i Varan visas föreligga, är Semenco skyldigt och berättigat att, i första hand, avhjälpa felet alternativt vidta omleverans. Är avhjälpande eller omleverans inte möjligt, är Beställaren berättigad till prisavdrag.

c. Beställaren är berättigad till ersättning för sådan direkt skada som orsakats av att fel i Varan föreligger, om felet är en följd av Semencos vårdslöshet. Semenco är aldrig ansvarigt att utge ersättning för indirekt skada, t.ex. utebliven omsättning, produktionsbortfall och utebliven vinst.

d. Beställarens felaktiga användning av Varan utesluter ansvar för fel i Varan hänförlig till varans kvalité. Inte heller fel i Varan som beror på omständigheter hänförliga till Beställaren eller något förhållande på Beställarens sida kan grunda ett ansvar för fel i Varan.

e. Beställaren har bevisbördan för att uppkommen skada inte beror på sådan felaktig hantering, odlingsmetod, sjukdoms- eller insektsangrepp eller annat förhållande utanför säljarens kontroll som utesluter ansvar enligt punkt 12.d eller 15.

f. Prisavdrag till följd av fel i Varan är begränsat till varans pris. Skadestånd till följd av fel i Varan är begränsat till ett belopp motsvarande priset.

g. Beställaren får som fel i Varan inte åberopa vad Beställaren borde märkt vid en undersökning av varan eller får anses ha känt till.

h. Semenco har inget ansvar för fel i Varan utöver vad som följer av denna punkt.

13. Hävning

a. För det fall Beställaren gör sig skyldig till ett brott mot avtalet, och avtalsbrottet är väsentligt, är Semenco berättigat att häva parternas avtal. Detsamma gäller om Semenco har anledning att anta att Beställaren inte kommer att fullgöra en väsentlig förpliktelse enligt avtalet. Ett betalningsdröjsmål som överstiger 30 dagar ska alltid anses utgöra grund för hävning.

b. Semenco får även häva avtalet om Beställaren försätts i konkurs, ansöker om företagsrekonstruktion, träder in i ett likvidationsförfarande, ställer in betalningarna, eller på annat sätt drabbas av finansiella problem.

c. Vid en sådan hävning som stadgas ovan har Semenco rätt till skadestånd.

14. Reklamation och preskription

a. För det fall Beställaren vill åberopa fel i Varan eller dröjsmål, ska Beställaren översända ett skriftligt meddelande (reklamation) till Semenco. Reklamation av fel ska innehålla åtminstone en beskrivning av felets art, tidpunkten för upptäckten av felet och uppgift om Beställarens anspråk. Reklamation av dröjsmål ska innehålla åtminstone en uppgift om när avlämnande skulle ha skett och uppgift om Beställarens anspråk.

b. Reklamation förutsätter att originalemballage kan uppvisas vid anfordran.

c. Reklamation ska översändas till Semenco inom skälig tid efter det att Beställaren märkt eller borde ha märkt felet. För fel som borde upptäckts vid leverans ska reklamation översändas senast åtta (8) dagar efter det att Varan mottagits och för plantor och sättlök senast en (1) dag efter mottagandet. För fel som görs gällande efter sådd eller plantering ska reklamation översändas inom tio dagar från det att felet upptäckts eller bort upptäckas.

d. Reklamation avseende transportskada på Varan skall genast anmälas till den som utfört transporten.

e. För det fall reklamation inte görs i rätt tid och enligt vad som stadgas i denna punkt (14), förlorar Beställaren sin rätt att åberopa felet och göra anspråk på grundval därav gällande.

f. Reklamation ska under alla förhållanden översändas till Semenco senast ett (1) år från den dag då avlämnandet skedde (preskription).

15. Force majeure

a. För det fall fel i Varan eller dröjsmål med avlämnandet beror på arbetsmarknadskonflikt, brand, explosion, annan allvarlig olyckshändelse, naturkatastrof, allvarlig väderlek, krig, uppror, myndighetsbeslut, ändring av författning, ny författning, eller annan omständighet utanför Semencos kontroll är Semenco inte skyldigt att utge någon ersättning för skada som orsakas Beställaren. Semenco är därvid berättigat till förlängning av den tid inom vilken tjänsten ska utföras med motsvarande tid som den under vilken hindret består.

b. Om en sådan händelse som angivits ovan inträffar före Köpet ska punkt 15.a ha samma verkan, givet att omständighetens inverkan på avtalets fullgörelse inte kunde förutses vid Köpet.

c. För det fall sådant tillstånd som avses i föregående stycke varar längre än två (2) månader, är vardera parten berättigad att säga upp avtalet till omedelbart upphörande, varvid ingendera parten ska vara berättigad till ersättning från den andra parten.

16. Produktansvar

a. Semenco ansvarar inte för skada som Varan orsakar på

i) annan egendom, om skadan inträffar när Varan är i Beställarens besittning, eller

ii) på produkter framställda av Beställaren eller på produkter i vilka Beställarens utrustning ingår, eller för skada på annan egendom som dessa produkter orsakar på grund av Varan.

b. Semenco ansvarar inte för indirekt eller ekonomisk följdskada, utom i fall av grov vårdslöshet från Semencos sida.

c. Om tredje man framställer krav mot Semenco eller Beställaren på ersättning för skada eller förlust enligt denna bestämmelse, ska andra parten genast underrättas om detta.

d. Båda parter är skyldiga att låta sig instämmas till den domstol eller skiljenämnd som handlägger ersättningskrav mot någon av dem, om kravet grundas på skada eller förlust som påstås vara orsakad av Varan. Det inbördes förhållandet mellan parterna ska dock alltid avgöras enligt punkt 26.

17. Efterodling

a. Efterodling av Varor från Semenco är förbjuden.

b. Beställaren ger den som Semenco anvisar rätt att inspektera Beställarens verksamhet i syfte att undersöka förekomsten av överträdelser av punkt 17.a. Rätten omfattar även omedelbar tillgång till relevanta handlingar avseende den försålda frösorten (parent material). Rätten inkluderar dessutom all verksamhet som bedrivs av tredje part på Beställarens uppdrag.

18. Skadebegränsning

a. Det åligger Beställaren att vid ett avtalsbrott aktivt verka för att begränsa sin skada. Om så inte sker ska ett eventuellt skadestånd minskas i motsvarande mån.

19. Immateriella rättigheter

a. Avtalet medför inte att äganderätten till Immateriella Rättigheter, helt eller delvis, överlåts till Beställaren.

b. Beställaren är förbjuden att nyttja Immateriella Rättigheter på något annat sätt än för sådant eget bruk som är nödvändigt vid Varans typiska användning. Beställaren är således förbjuden att kopiera, distribuera, sprida eller på annat sätt förfoga över Immateriella Rättigheter, liksom att använda sådana varumärken/kännetecken som används av Semenco eller bolagets leverantörer.

c. Beställaren får inte upplåta underlicens eller annan nyttjanderätt till Immateriella Rättigheter till tredje man.

d. Det åligger Beställaren att själv undersöka om nyttjandet av Immateriella Rättigheter eller Varan belastas av eller gör intrång i tredje mans rättigheter. Leverantören, som inte gjort närmare efterforskningar, har inte kännedom om och påtar sig inte något ansvar för sådana belastningar eller intrång, utan ansvarar endast för att Beställarens användande av Varan i enlighet med Avtalet inte utgör intrång i annans rätt.

20. Avtalets giltighet

a. Avtalet gäller mellan parterna från dagen för Köp.

b. Avtalet kan enbart bringas att upphöra i enlighet med bestämmelserna i dessa Villkor.

c. Upphörande av Avtalet påverkar inte giltigheten av bestämmelser som gäller efter Avtalets upphörande.

21. Villkorsjustering

a. Semenco äger rätt att justera dessa Villkor med verkan för framtida Köp.

22. Bestämmelses ogiltighet

a. Skulle någon bestämmelse i Villkoren eller Avtalshandlingarna, alternativt del därav, befinnas ogiltig, ska detta inte innebära att avtalet i dess helhet är ogiltigt. I den mån ogiltigheten väsentligen påverkar parts utbyte av eller prestation enligt avtalet ska istället skälig jämkning i avtalet ske, i syfte att vidmakthålla den ursprungliga balansen mellan avtalsparterna.

23. Passivitet

a. En underlåtenhet från Semencos sida att utnyttja någon rättighet enligt avtalet eller underlåtenhet att påtala visst förhållande hänförligt till avtalet ska inte innebära att bolaget frånfallit sin rätt i sådant avseende.

b. Skulle Semenco vilja avstå från att utnyttja viss rättighet eller att påtala visst förhållande ska sådant avstående ske skriftligen i varje enskilt fall.

24. Tillägg och ändring

a. Tillägg till eller ändring av Avtalshandlingarna eller Villkoren ska ske skriftligen, och undertecknas av parterna.

25. Rättsordning

a. Parternas avtal är underkastat svensk rätt. Vid tillämpningen av svensk rätt ska bortses från internationellt privat- och processrättsliga regler och principer.

26. Tvistelösning

a. Tvist mellan parterna med anledning av parternas avtal, ska avgöras av svensk allmän domstol. Första instans ska vara Lunds tingsrätt.

27. Konsumentavtal

a. För det fall att Beställaren är Konsument ska vid var tidpunkt gällande konsumenttjänstlag träda istället för dessa villkor.

b. Därutöver ska följande punkter tillämpas; 1-4, 5.a, 5.f, 6.a-b, 6.d, 8.a-b, 11, 17.a och b, 19 samt 21-26. Vidare ska Beställaren inte ha rätt till skadestånd för förlust i näringsverksamhet.

c. Konsument har i förekommande fall den ångerrätt som följer av vid var tidpunkt gällande distansavtalslag och som preciseras i Semencos villkor för ångerrätt, som finns tillgänglig på www.semenco.se.

Asmundtorp 2017-11-23