Frökvaliteter

Normalfrö
Normalfrö följer EU:s normer för grobarhet och renhet för standardfrö. Generellt ligger standarden dock väsentligt över de offi  ciella kraven. Skördeårets växtbetingelser sätter sin prägel på de enskilda fröpartierna, varför variationer i fröstorleken inte är ovanlig. Normalfrö kan sås med alla såmaskiner, men andra frökvaliteter bör väljas för att utnyttja de möjligheter dagens precisionsfrösåmaskiner ger.

Betat frö
Med fungicidbetning uppnås ett skydd mot svamp angrepp under groningen. Alla betade fröpartier är märkta med uppgifter på förpackningen om det använda betningsmedlet.

Obetat frö
Obetat frö är inte längre bara obetat frö. Frökvaliteten är förberedd för ekologisk odling, förstått på det sätt att antingen är fröet funnit fritt från svampsjukdomar i laboratorietester eller så är fröet värmebehandlat (inte kemiskt), vilket resulterar i svampfritt utsäde. NCT är Bejo’s beteckning för obetat frö och står för Non Chemically Treated, vilket betyder att fröet inte är behandlat med kemikalier. Detta frö har dock genomgått grundliga sundhetskontroller. Vid behov antingen tvättar eller värmebehandlar man fröet och därefter färgas det med en naturbaserad silverfärg för att det lättare ska synas vid hantering i fält. 

Ekologiskt odlat frö
Vårt sortiment innehåller ett stort antal sorter som odlats ekologiskt. Detta frö har efter skörd genomgått samma behandling som obetat frö.

Precisionsfrö
Bejo Precision och RZ precisionsfrö är underställt de strängaste kvalitetsnormer, när det gäller grobarhet och likformighet i fröstorlek. En mycket hög grobarhet, som i flera arter är minimum 90 % och en storlekssortering med intervaller på endast 0,2 eller 0,25 mm är bland de krav vi ställer på precisionsfrö. Precisionsfrö bör användas till alla sådder där det ställs stora krav på likformighet i plantutveckling och plantbestånd.

Klisterbetat frö
Klisterbetning är en tunn film som läggs över betningen på varje enskilt frö för att undvika att det dammar. Den ursprungliga frö formen bevaras nästan helt. Klisterbetat frö lämnar därmed inga besvärliga kemikalierester i såmaskinen. Klisterbetningen är standard för allt betat frö från Bejo och Rijk Zwaan och benämns på förpackningarna som Basiscoating.

Insekticidbetat precisionsfrö
Insekticidbetat frö är, utöver klisterbetning med fungicid, också behandlat med en insekticid. Insekticidbetning erbjuds i blomkål, broccoli, brysselkål, morot och lök. Insekticidbetning ger ett förträffligt skydd mot kålfluga, morotsfluga och lökfluga i början av kulturen.

Primed seed = Förgrott frö
Under priming aktiveras groningsprocessen med avsikten att det behandlade fröet gror fortare och jämnare efter sådd. Samtidigt uppnås ett mer likartat plantbestånd och ogräsbekämpningen kan utföras mer precist, så bortfallet av plantor från groning till skörd minimeras.

Pelleterat frö
Likartade, släta och runda frö i samma storlek är den ideala produkten för alla såmaskiner. Det närmaste man kommer denna ideala produkt är pelleterat frö. Med pelleterat frö kan den perfekta fröplaceringen uppnås och risken för felsådd minimeras. Pelleterat frö kan levereras både betat och obetat.

B-Mox
B-Mox är en utvecklad priming (förgroning) framtagen av Bejo Zaden B.V. Det vi har sett är ett ännu jämnare och kraftigväxande småplantsstadium, vilket medför en friskare och mer motståndskraftig planta. Som slutresultat får man en mindre andel frånsortering från en skörd som är friskare.