Leveransvillkor

Leverans­bestämmelser av varor från Semenco AB

 

Tillämpning

Nedanstående bestämmelser äger tillämpning, i för säljaren samtliga fall, i den mån annat inte föreskrivs i aktuella prislistor samt om säljare och köpare inte skriftligen överenskommit annat.

Leverans

Leverans sker fritt säljarens lager i Asmundtorp, Landskrona. Vid leverans övergår ansvaret för godsets förfarande på köparen. Säljaren har så­ledes inget ansvar för skada på godset. Om köparen skall avhämta varan övergår detta ansvar till köparen vid den tidpunkt då köparen äger påkalla varans avlämnande samt varan hålls avskild och tillgänglig för köparen.

Säljaren är fri från ansvar för köparens skada på grund av leveransförsening eller helt utebliven leverans, som uppkommit på grund av omständigheter över vilka inte säljaren råder.

Vid slutförsäljning eller brist på viss vara äger säljaren frita sig från leveransplikt. Vid leverans av frö eller plantor ersätts sort som inte kan levereras av närmast liknande sort. I fall av försenad leverans skall köparen omedelbart på säljarens förfrågan uppge om han vill kvarbliva vid köpet med förlängd leveranstid eller frånträda detsamma.

Frakt

Frakt sker på köparens bekostnad och risk. Köparen har således att arrangera eventuell transportförsäkring. Säljaren åtar sig att köparens uppdrag och för dennes räkning arrangera frakt och transportförsäkring till köparen.

Reklamationer

Reklamationer mot leveranser skall göras inom 8 dagar efter det att de mottagits, dock skall reklamationer av plantor göras dagen efter det att de mottagits. Eventuell anmärkning efter sådd och plantering skall, för att beaktas, ske omgående till säljaren efter det att felet upptäckts. Original­emballage skall i förekommande fall kunna uppvisas.

I intet fall svarar säljaren för fel som upptäckts eller borde ha upptäckts senare än ett år från det att köparen mottog varan. Säljaren ansvarar i intet fall för produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan ekonomisk följdförlust. Därutöver gäller att säljaren i intet fall svarar för ersättning för direkt eller indirekt skada med belopp som överstiger köpeskillingen för den aktuella varan.

Köparen har bevisbördan för att uppkommen skada inte beror på felaktig hantering, odlings­­metod, sjukdoms- eller insektsangrepp eller annat förhållande utanför säljarens kontroll.

Reklamation avseende transportskada på varan skall genast anmälas till transportföretaget.

Betalningsvillkor

Betalningsvillkor är 30 dagar netto för kreditgodkända kunder. Vid utebliven betalning tillkommer dröjsmålsränta med 18 % per månad. Lagstadgad avgift för påminnelse debiteras. Säljaren förbehåller sig rätten att stoppa vidare leveranser om betalning inte sker i rätt tid.

Priser

Säljarens priser anges exklusive mervärdesskatt och andra avgifter. Priserna avser endast lägsta i katalogen prissatta kvantiteter. Vid beställning av lägre kvantiteter prissätts dessa från fall till fall av säljaren. Vid beställning av andra kvantiteter, än de som finns angivna i prislistan, justeras beställningen till närmast högre angiven kvantitet.

Säljaren reserverar sig dock för justeringar på grund av förändringar i leverantörspriser, nya eller höjda avgifter eller valutakursförändringar vilka tillkommit efter priset angivits.

Kvalitetskrav

Allt köksfrö levereras med krav enligt EU:s direktiv för handel med standardfrö.

Rådgivning

Vänligen notera att alla råd och rekommendationer om odling och sortval, som ges av Semenco AB i denna sortbeskrivning, grundar sig på sortförsök, egna praktiska erfarenheter och information från våra leverantörer. Lokala omständigheter kan påverka odlingen, sorternas utveckling och skörde­resultat. Semenco AB påtar sig inte ekonomiskt ansvar för odlingsrådgivning och sortrekommendationer.

Utsäde till ekologisk odling

Det åligger köparen att själv kontrollera och försäkra sig om att levererat utsäde är godkänt för ekologisk odling. Lista över godkända sorter finns på Jordbruksverkets webbplats; www.sjv.se.

Sortbeskrivning

Angivna resistenser och toleranser är enligt den information som Semenco erhållit från sortägarna. Att en sort anges som resistent mot en specifik skadegörare innebär inte att sorten inte kan drabbas av denna skadegörare, utan att sorten har egenskaper som gör att den i större eller mindre omfattning kan fortsätta producera även vid ett eventuellt angrepp. Sortägarna arbetar kontinuerligt för att resistensangivelserna ska vara så korrekta som möjligt, men tar inget ekonomiskt ansvar för riktigheten i uppgifterna.


All information i denna sortbeskrivning från Semenco AB ska ses som vägledande.


Semenco AB påtar sig inget ekonomiskt ansvar för innehållet i sortbeskrivningarna.


Reservation för ev. tryckfel.


Ovanstående gäller för leveranser fr.o.m. 2012 01 01.